Maria Mendel

Maria Mendel
pomorskie

EDUKACJA, GOSPODARKA, KULTURA, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe, edukacja kulturalna
  • GOSPODARKA ekonomia społeczna
  • KULTURA edukacja kulturalna
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, innowacje
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne, pomoc i integracja społeczna

Opis

Profesor nauk humanistycznych, od 2009 roku na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UG, Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Jakości Kształcenia; Prorektor UG (w latach 2008-2012).
Pani profesor posiada znaczny dorobek naukowy, m.in. 18 książek, około 200 innych tekstów. Zajmuje się zorientowaną na relację podmiot-miejsce pedagogiką i edukacją społeczną oraz animacją społeczności i środowiskową pracą socjalną. Jest autorką koncepcji partnerstwa edukacyjnego (w szczególności odnoszącego się do współpracy szkoły z rodzicami), animacji współpracy środowiskowej i pedagogiki miejsca. W badaniach ostatnio koncentruje się na kondycji życia społecznego, której poprawę wiąże z edukacją, np. miejską jej wersją, akcentującą osiąganie rozmaitych "modi co-vivendi" w warunkach postępującej polaryzacji przestrzennej i potrzeby kształtowania więzi pomiędzy ludźmi żyjącymi w enklawach biedy i bogactwa. Zajmuje się też problematyką szkolnictwa wyższego, z naciskiem na jego społeczny wymiar , m.in. zintegrowane działania uczelni na rzecz uczenia się przez całe życie i zwiększania dostępności uczelni dla kandydatów z niskim kapitałem kulturowym. Jako ekspert boloński specjalizowała się w tym obszarze, czego rezultatem jest, na przykład, opracowanie koncepcji całożyciowego doradztwa edukacyjnego oraz systemu uznawania przez uczelnie wcześniejszych osiągnięć i zindywidualizowane studiowanie w oparciu o ich uwzględnienie (współtworzyła wiele innych, uczelnianych rozwiązań systemowych w zakresie zapewniania jakości i Krajowych Ram Kwalifikacji). Stale organizuje współpracę uczelni w tym kierunku, inicjując powstanie sieci Polish Universities for Lifelong Learning (PULL), reprezentując UG w projektach European Universities Continuing Education Network, czy od 2008 roku realizując w UG cykl międzynarodowych konferencji RHEA (Redesigning of Higher Education and Academy).
Pełniła różne funkcje w instytucjach oświatowych, począwszy od wicedyrektora dużej publicznej szkoły (1985-1989) i Instytutu Pedagogiki UG (dwie kadencje: 1996-2002), poprzez dyrektora szkoły niepublicznej (1989-1998) oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki UG (dwie kadencje: 2002-2008), kierownika studiów podyplomowych UG Animacja Współpracy Środowiskowej (5 edycji, od 1999) i kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej (2005-aktualnie), do Prorektora ds. Kształcenia w UG (2008-2012).
Odbywała liczne staże naukowe i inne za granicą (m.in. w Johns Hopkins University w USA), była polskim kierownikiem międzynarodowych projektów, m.in. Good Intercultural Dialogue Between Parents and Schools. Pracuje w kilku międzynarodowych sieciach badawczych (np. International Network of Scholars: I-NET; European Research Network About Parents in Education: ERNAPE). Aktualnie jest ekspertem i konsultantem zagranicznych sieci (m.in. NESSE), opiekunem naukowym i konsultantem w kilku projektach dofinansowanych przez Unię Europejską (lista w załączniku).