Anna Rogut

Anna Rogut
łódzkie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES konkurencyjność, wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, zarządzanie, instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne
  • GOSPODARKA polityka regionalna, rozwój regionów, programy pomocowe, start-upy, innowacje, współpraca nauki i biznesu, fundusze unijne
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE start-upy, innowacje
  • NAUKA wsparcie projektów naukowych, współpraca nauki i biznesu, innowacje
  • UE/ZAGRANICA fundusze unijne

Opis

Prof. nadzw.UŁ dr hab. w dziedzinie ekonomii. Zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym www.eedri.pl.

Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), uczestnik studiów podyplomowych, włączając Intensivstudium für Führungskräfte in Klein- und Mittelbetriebe, University of St. Gallen i zagranicznych staży naukowych w Technik der Betriebsführung im Handwerk w Karlsruhe, Universitaat Göttingen w Getyndze, Wirtschaftsuniversität Wien w Wiedniu i Kingston University w Londynie. Od 1995 doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Zatrudnienie: w okresie do 1990 roku pracownik przemysłu zatrudniony kolejno na stanowiskach specjalistów i stanowiskach kierowniczych. Od 1990 roku pracownik Uniwersytetu Łódzkiego początkowo Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego a od 1994 roku Wydziału Zarządzania zatrudniona kolejno na stanowiskach pracownika inżynieryjno-technicznego, asystenta, adiunkta i profesora. Od 2004 roku profesor Społecznej Akademii Nauk i zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym. Wypromowanie 5 doktorów.
Działalność badawcza: kierownik i/lub członek zespołów badawczych realizujący 35 międzynarodowych projektów badawczych, w tym 8 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz 13 projektów krajowych. Główne obszary działalności badawczej obejmują zagadnienia związane z polityką naukową, technologiczną i innowacyjną, polityką regionalną i polityką przemysłową, włączając stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.
Działalność publikacyjna i popularyzatorska: autorka i współautorka 20 monografii i rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 2 podręczników akademickich, ponad 100 innych publikacji polsko i angielskojęzycznych, 10 ekspertyz realizowanych na zlecenie jednostek administracji publicznej i ponad 70 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych
Inne: członek (a od grudnia 2014 roku przewodnicząca) Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rady Naukowej Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii.