Strona projektu pod patronatem Ministerstwa Polityki Społecznej: “Równość w biznesie”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od października 2013 roku realizuje projekt pt. „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej", w partnerstwie merytorycznym z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Projekt stanowi głos w toczącej się debacie społecznej związanej z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem tzw. dyrektywy kwotowej.

Projekt jest skierowany głównie do dużego biznesu tj. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, a także do partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Celem głównym projektu jest promocja równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach (tj. w zarządach i radach nadzorczych), dzięki czemu kobiety będą w większym stopniu uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych.

Więcej na stronie: www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl