Według uczestniczek debaty „Prognozy Gospodarcze 2018 – zmiany systemowe dla poprawy dobrobytu społeczeństwa” polskie społeczeństwo powinno przygotować się na zmiany gospodarcze i kulturowe spowodowane spodziewanym zwiększeniem inwestycji w innowacje i nowe technologie. Rozwój kapitału ludzkiego powinien być priorytetem do utrzymania wzrostu gospodarki. Możemy to osiągnąć m.in. poprzez stworzenie efektywnego systemu ochrony zdrowia oraz poprzez ciągłą edukację pracowników dostosowaną do wymogów gospodarki cyfrowej.

Pierwsza część debaty poświęcona była przede wszystkim tematowi aktualnego stanu i przyszłości potencjału gospodarczego Polski. Monika Kurtek, Główna Ekonomistka Banku Pocztowego, zauważyła, że stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy w roku poprzednim wynikał przede wszystkim z relatywnie wysokiej dynamiki konsumpcji, wspieranej m.in. przez korzystną dla pracowników sytuację na rynku pracy oraz rządowy program 500+. Sytuacja gospodarcza w Polsce uwarunkowana była również naszym otoczeniem zewnętrznym, w szczególności poprawą koniunktury naszych partnerów handlowych. - Wzrost gospodarczy znalazł się na relatywnie wysokim poziomie, mimo tego, że oczekiwania co do tempa wzrostu inwestycji były większe – stwierdziła Monika Kurtek.

Marta Petka-Zagajewska, Kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP, nawiązała do tego tematu zauważając, że w ostatnim kwartale ub.r. nastąpiła poprawa dynamiki inwestycji publicznych. - Rok 2017 przyniósł nam wreszcie oczekiwane uruchamianie i napływ środków z funduszy europejskich z nowej perspektywy 2014-2020 – powiedziała Marta Petka-Zagajewska. Korzystne rokowania odnośnie dalszego wzrostu inwestycji wynikają również z możliwości wzrostu prywatnych nakładów na środki trwałe. Ekspertka zidentyfikowała trzy podstawowe czynniki przemawiające za tą prognozą. Po pierwsze polskie przedsiębiorstwa widzą wysoki popyt krajowy i zagraniczny. Po drugie wykorzystanie ich mocy produkcyjnych jest bliskie pełnemu. Po trzecie dysponują środkami na sfinansowanie tych inwestycji. Przełożenie się tych trzech czynników na realne inwestycje zależne jest od wiary przedsiębiorstw w trwałość ożywienia. Wśród rodzajów inwestycji, których w kolejnych latach należy się spodziewać wyróżniono inwestycje obniżające koszty działalności oraz zwiększające jej efektywność. Wynika to przede wszystkim z perspektyw rosnących kosztów pracy.

Dyskutując nad możliwością zwiększenia potencjału gospodarczego Polski ekonomistki stwierdziły, że największe możliwości drzemią w poprawie efektywności wykorzystania podstawowego czynnika produkcji, jakim jest kapitał, a w szczególności kapitał ludzki. Po pierwsze poprzez wzrost aktywności zawodowej możliwe jest przeciwdziałanie niekorzystnym procesom demograficznym. Obecnie wskaźniki aktywizacji zawodowej w naszym kraju wypadają niekorzystnie na tle innych krajów europejskich. Jest to szczególnie widoczne wśród osób młodych, kobiet do 35 lat oraz osób starszych. Po drugie istnieje możliwość poprawy jakościowej polskiego kapitału ludzkiego. W tym celu konieczne byłoby zwiększenie jakości edukacji, zwłaszcza na poziomie wyższym, zwiększenie zainteresowania ludności dodatkowymi szkoleniami i kursami na każdym etapie ich kariery zawodowej, tak, aby dostosować swe kompetencje do zmieniających się potrzeb rynku oraz należałoby położyć większy nacisk na kwestie ochrony zdrowia pracowników, który umożliwiłby wydłużanie kariery zawodowej.

Z rozważań na poziomie makro na temat perspektyw potencjału gospodarczego Polski ekspertki przeszły do dyskusji szczegółowych na temat ochrony zdrowia i digitalizacji, stanowiącej drugą część debaty Znanych Ekspertek. - Polityka zdrowotna państwa powinna wskazywać priorytety strategiczne, czyli najważniejsze obszary, na których będziemy się koncentrować. Według mnie koniecznym jest, aby w prace nad kształtem zarówno polityki zdrowotnej, jak i polityki lekowej państwa były zaangażowane inne resorty, nie tylko zdrowia. Podczas dyskusji powinny być brane pod uwagę wszystkie koszty pośrednie, jako istotny element kształtowania polityki zdrowotnej. A może się to stać jedynie przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, ale szczególnie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo często koszty pośrednie stanowią lwią część wszystkich kosztów ponoszonych przez państwo w związku z chorobą pacjenta – powiedziała Magdalena Lisiecka, Managing Director, Janssen Polska.

Magdalena Lisiecka stwierdziła, że w obliczu nadchodzącego kryzysu demograficznego nie możemy sobie dłużej pozwolić na niemierzenie efektywności w obszarze ochrony zdrowia. Już za 10 lat prawie co 3 Polak będzie miał 60 lub więcej lat w tej perspektywie zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrośnie o 33%. Dlatego racjonalizacja wydatków w tym farmakoterapii powinna być jednym z priorytetów polityki zdrowotnej państwa. I tutaj jest miejsce dla partnerstwa prywatno-publicznego. W sytuacji, gdy płatnik publiczny nie jest zdolny do pokrycia w pełni potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, należy dążyć do wypracowania mechanizmów, które będą skutecznie monitorować jakość leczenia i premiować te rozwiązania, które przynoszą oczekiwane efekty. Tym samym podstawą mechanizmów dzielenia ryzyka podczas refundacji innowacyjnych terapii powinny być rejestry medyczne, które w sposób transparentny pokazywałyby ścieżkę leczenia pacjenta
i skuteczność stosowanych terapii.

Dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW, stwierdziła, że jest to innowacyjne wyzwanie dla Polski: moglibyśmy zbudować rodzaj platformy łączącej klientów, z firmami farmaceutycznymi, lekarzami i aptekami. Tego typu projekt mógłby przyczynić się do poprawy stanu zdrowia Polaków, ale też zwiększyć naszą konkurencyjność ekonomiczną. Anna Szczeblewska, Dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego PwC, zwróciła uwagę, że na drodze do tego rozwiązania stoją bariery kulturowe i społeczne, które sprawiają, że niechętnie dzielimy się tak newralgicznymi danymi, jak informacje na temat naszego zdrowia. W przyszłości jednak sytuacja ta ulegnie zmianie umożliwiając digitalizację ochrony zdrowia. Świadczą o tym przytoczone przez ekspertki statystyki na temat podejścia do tej kwestii osób młodych. Dodatkowo, tym bardziej będziemy skłonni dzielić się tego typu informacją, jeżeli wiemy, że będzie mogła ona się przyczynić do poprawy naszego stanu zdrowia.  Tego typu proces społeczny wymaga jednak czasu i zmiany świadomości odnośnie korzyści, które mógłby on przynieść. Katarzyna Śledziewska potwierdziła, że w Polsce brak jest zrozumienia pożytków cyfryzacji i digitalizacji. Dotyczy to w szczególności ich wpływu na gospodarkę, edukację i rynek pracy. Niska jest świadomość konieczności przyswojenia nowych umiejętności cyfrowych czy też przekwalifikowania części pracowników. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Taka sytuacja może przyczynić się do obniżenia przewagi konkurencyjnej polskich firm na tle przedsiębiorstw z innych krajów unijnych oraz do niedopasowania kapitału ludzkiego do zmieniających się wymogów rynkowych.

Debata „Prognozy Gospodarcze 2018 – zmiany systemowe dla poprawy dobrobytu społeczeństwa” została zorganizowana przez Znane Ekspertki. Znane Ekspertki to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, oraz na strategicznych konferencjach. Partnerem tegorocznej debaty była firma Janssen Polska.