Czy w Polsce ekspert ma płeć?

Dyskusję prowadziła Katarzyna Kacperczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki. Wśród nich znalazły się kobiety zajmujące stanowiska podsekretarzy stanu w resortach finansów i skarbu państwa, a także liczne grono reprezentantek branży finansowej. Omówiono między innymi kwestie związane z wizerunkiem kobiet w mediach. Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO w Headlines Porter Novelli, zaprezentowała wyniki badań z których wynika, że kobiety stanowią wyraźną mniejszość. Zgodnie z wynikami analizy 76% ekspertów w programach informacyjnych stanowią mężczyźni, przy zaledwie 24% udziale kobiet .

Przedstawiono propozycję wdrożenia specjalnego projektu, który wzmocniłby widoczność kobiet w mediach. Składałby się on ze specjalnego indeksu ekspertek, który stanowiłby podstawę do promowania ekspertek w kwestiach merytorycznych, oraz ich osiągnięć i podejmowanych przedsięwzięć. Zostały sformułowane także postulaty dotyczące wspierania rozwoju zawodowego kobiet oraz położenia mocniejszego akcentu na wdrażanie dobrych praktyk w zakresie równego traktowania płci, zarówno w administracji rządowej, biznesie jak i mediach. Zastanawiano się także nad przedsięwzięciami, które pozwoliłyby wyeksponować ogromną rolę, pełnioną przez kobiety w budowaniu polskiej gospodarki oraz promowaniu kraju za granicą.